[ Area and population of European countries ]

Translations

Language
Phrases
Connections
English
  • Area and population of European countries
eesti
  • Euroopa riigid
magyar
  • Európa országai
Italiano
  • Stati dell'Europa
한국어
  • 유럽의 나라별 면적 및 인구
polszczyzna
  • Państwa Europy
Русский
  • Страны Европы по площади
Tiếng Việt
  • Diện tích và số dân các nước châu Âu

Data sources: Google Freebase.